To najdôležitějšie z VOP:

 • Doprava ZADARMO pri nákupe nad 62 €

 • Ku každej objednávke nad 29 € malý darček

 • Zľavové kódy sa nedajú kombinovať

 • Peniaze vám prídu na účet do 14 dní od riadneho vrátenia tovaru

 • Keď svoju objednávku necháte nevyzdvihnutú, nabudúce už vás poprosíme o platbu vopred

 • GDPR: Vaše osobné údaje budú spracované v súlade so zásadami zohľadňujúcimi požiadavky GDPR legislatívy

Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ ÚSTANOVENIE

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“) podmienky pre nákup tovaru v internetovom obchode , ktorý prevádzkuje spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o., se sídlem Rokitanského 169/3, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČ: 198 191 70, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 51874, mail: info@bodybe.cz, tel. +420 777 214 314  (ďalej len „spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o.“ alebo „Predávajúci“), na internetovej stránke www.bodybe.sk (ďalej len „Internetová stránka“), na ktorej spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. prezentuje tovar, ktorý si zákazník môže prostredníctvom Internetovej stránky objednať a kúpiť.

1.2 Všetky dopyty a následný nákup tovaru prostredníctvom Internetovej stránky sa riadia týmito VOP.

1.3 Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

2. INFORMÁCIE O TOVAR, PODMIENKY A OBMEDZENIA

2.1 Predmetom dopytu a následného nákupu prostredníctvom Internetovej stránky sú výrobky značky BODYBE – Love your skin (ďalej len „Tovar“). Každá položka Tovaru má svoju špecifikáciu (kód výrobku, názov, cenu za jednotku, druh balenia, trvanlivosť a pod., ktoré sú uvedené na obale príslušného Tovaru (výrobku).

2.2 Tieto VOP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť Tovar od spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o., je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

2.3 K nákupu Tovaru prostredníctvom Internetových stránok je oprávnená iba plne svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí s týmito VOP a udelí súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Zákazník“).

2.4 Dostupnosť tovaru prezentovaného na Internetovej stránke je viazaná na skladové zásoby a spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. dostupnosť Tovar negarantuje.

3. KÚPNA ZMLUVA

3.1 K predaju Tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom Internetovej stránky dochádza na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s týmito VOP medzi spoločnosťou BODYBE Europe, s.r.o., ako predávajúcim a zákazníkom spĺňajúcim podmienky týchto VOP, ako kupujúcim (ďalej len „Kúpna zmluva“).

3.2 Predmetom Kúpnej zmluvy je predaj Tovaru ponúkaného na Internetovej stránke.

3.3 Kúpna zmluva medzi spoločnosťou BODYBE Europe, s.r.o. a Zákazníkom je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky Zákazníka spoločnosťou BODYBE Europe, s.r.o. V prípade, že na potvrdenie Objednávky zo strany spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. nedôjde, má sa za to, že Kúpna zmluva uzavretá nebola.

4. OBJEDNÁVKA TOVARU

4.1 Zákazník objednáva Tovar ponúkaný spoločnosťou BODYBE Europe, s.r.o. na Internetovej stránke prostredníctvom objednávky, ktorá je možná týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak Zákazník vykonal predchádzajúcu registráciu,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie

(ďalej len „Objednávka“).

4.2 Podmienkou úspešného dokončenia a odoslania Objednávky je označenie objednávaného tovaru, potvrdenie kúpnej ceny za Tovar, výberu spôsobu doručenia, výber spôsobu platby a riadne a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov.

4.3 Každá odoslaná Objednávka je považovaná za záväzný návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. Pred odoslaním Objednávky bude Zákazníkovi umožnené skontrolovať a prípadne meniť vstupné údaje, ktoré do Objednávky vložil.

4.4 Zákazník môže svoju Objednávku zrušiť iba do okamihu začatia expedície Objednaného Tovaru.

4.5 V prípade, že niektorá z požiadaviek uvedených v Objednávke nemôže spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. splniť, zašle Zákazníkovi na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením Zákazníka o prijatí tejto ponuky spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto VOP.

4.6 Spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť Objednávku alebo jej časť najmä v prípade, že sa objednaný Tovar počas vybavovania Objednávky prestane vyrábať alebo dodávať do Českej republiky alebo pokiaľ bude predaj takého Tovaru na území Slovenskej republiky zakázaný, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena alebo iné podmienky jeho dodanie. O zrušení Objednávky alebo jej časti bude Zákazník informovaný.

4.7 Pokiaľ už Zákazník pred zrušením Objednávky uhradil kúpnu cenu Tovaru alebo jej časť, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšom možnom termíne. V prípade zrušenia Objednávky Zákazníkom podľa ods. 4.4 tohto článku VOP, je spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. oprávnená jednostranne započítať všetky svoje prípadné (aj nesplatné) pohľadávky voči Zákazníkovi oproti pohľadávke Zákazníka na vrátenie kúpnej ceny Tovaru alebo jej časti.

4.8 Zákazník je pri zmene či zrušení Objednávky povinný uviesť číslo Objednávky, dátum Objednávky a číslo bankového účtu pre vrátenie ceny Tovaru.

5. ZÁKAZNÍCKY ÚČET

5.1 Na základe registrácie Zákazníka vykonanej na Internetovej stránke môže Zákazník pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže Zákazník vykonávať objednávanie Tovaru. Zákazník môže objednávať Tovar aj bez registrácie.

5.2 Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní Tovaru je Zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Zákazníkom v zákazníckom účte a pri objednávaní Tovaru sú spoločnosťou BODYBE Europe, s.r.o. považované za správne.

5.3 Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

5.4 Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5.5 Spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Zákazník svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, alebo v prípade, keď Zákazník poruší svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy a týchto VOP.

5.6 Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o., popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

6. KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A DOSTUPNOSŤ TOVARU

6.1 Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za Tovar podľa Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna cena“) a príslušnú čiastku dane z pridanej hodnoty zodpovedajúcej Kúpnej cene v sadzbe platnej ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

6.2 Na stanovenie Kúpnej ceny sú rozhodujúce čiastky uvedené ako ceny u príslušného Tovaru na Internetovej stránke k okamihu potvrdenia Objednávky Zákazníka spoločnosťou BODYBE Europe, s.r.o.

6.3 Kúpna cena a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže byť Zákazníkom uhradené nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány
 • bezhotovostne platobnou kartou
 • Apple Pay
 • Google Pay

Všetky tieto platby prebiehajú cez platobnú bránu Comgate, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/zmluvni-dokumenty. V prípade online platieb platobnou bránou Comgate je Celková cena splatná do 3 dní.

 • dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru dopravcom

6.4 Spoločne s Kúpnou cenou je Zákazník povinný zaplatiť spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. tiež všetky náklady spojené s balením a dodaním Tovaru podľa aktuálneho cenníka Predávajúceho uvedeného k okamihu zadania Dopytu na Internetovej stránke. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej Kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním Tovaru.

6.5 V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy.

6.6 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Zákazníka uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Predávajúceho.

6.7 Predávajúci nepožaduje od Zákazníka vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada Kúpnej ceny pred odoslaním Tovar nie je zálohou.

6.8 Podľa zákona o evidencii tržieb je Predávajúci povinný vystaviť Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín. Zákazník výslovne súhlasí s možnosťou zaslania daňového dokladu v elektronickej podobe (namiesto dokladu v písomnej forme) na jeho e-mailovú adresu.

6.9 Dostupnosť Tovaru prezentovaného na Internetovej stránke je viazaná na aktuálny stav skladových zásob Tovaru a spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. dostupnosť Tovar negarantuje.

6.10 Aby bola zaistená dostupnosť Tovaru čo najväčšiemu počtu zákazníkov, je spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. oprávnená vopred stanoviť maximálne limity odberu jednotlivých položiek Tovaru jedným Zákazníkom a/alebo pre určité časové obdobie. Týmto ustanovením však nie je dotknuté právo spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. v prípade individuálneho dopytu veľkého množstva jedného druhu Tovaru tento tovar nedodať, prípadne počet dopytovaných kusov obmedziť na rozumnú mieru podľa uváženia Predávajúceho. Stanovenie veľkého množstva je vždy na rozumnej úvahe spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. , a to s prihliadnutím k cene Tovaru, druhu, skladovým zásobám, možnostiam dopravy a pod. O nedoručení nadlimitného objemu Tovaru podľa príslušnej Objednávky, či o obmedzení tohto objemu zo strany spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. bude Zákazník vždy vyrozumený.

6.11 V prípade, že z dôvodov, ktoré spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. nie je schopná ovplyvniť, že nebude dostupný Tovar, ktorý Zákazník dopytuje, spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. pri doručení ponúkne Zákazníkovi Tovar, ktorý svojimi vlastnosťami a cenou najviac zodpovedá dopytu Zákazníka. Pri doručení budú tieto náhradné produkty oddelené od ostatného Zákazníkom dopytovaného Tovaru a Zákazník je oprávnený ich úplne alebo čiastočne odmietnuť prevziať.

6.12 Všetky vyobrazenia Tovaru na Internetovej stránke sú iba orientačné a rozhodujúci je vždy popis Tovaru uvedený pri príslušnej položke na Internetovej stránke. Spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesúlad Tovaru s jeho vyobrazením na Internetovej stránke.

7. DORUČENIE TOVARU

7.1 Zákazník je v Objednávke povinný záväzne zvoliť ním vybraný spôsob doručenia (odberu) Tovaru a prípadne riadne a úplne uviesť svoju adresu pre doručenie.

7.2 Tovar je Zákazníkovi dodaný:

 • na adresu určenú Zákazníkom v Objednávke,
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú Zákazník určil,
 • osobným odberom na pobočke Predávajúceho

7.3 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek bez ďalšieho prerušiť alebo ukončiť jeden z vyššie uvedených spôsobov doručovania.

7.4 Podmienkou výberu možnosti doručenia je ich dostupnosť pre Zákazníka. Informáciu o dostupnosti možnosti doručenia a cene Tovaru bude Zákazníkovi dostupná v okamihu zadávania jednotlivých požiadaviek Objednávky na Internetových stránkach.

7.5 Náklady na dodanie Tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia Tovaru sú uvedené v Objednávke Zákazníka av potvrdení Objednávky Predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Zákazníka, nesie Zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.6 Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Zákazníkom v Objednávke, je Zákazník povinný prevziať Tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane Zákazníka nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.7 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Zákazník zásielku od prepravcu prevziať.

7.8 Predávajúci vystaví Zákazníkovi daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu Zákazníka a na stiahnutie v potvrdzujúcej objednávke.

7.9 Zákazník nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej Kúpnej ceny za Tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím Tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu Tovaru prechádza na Zákazníka okamihom prevzatia Tovaru alebo okamihom, kedy mal Zákazník povinnosť Tovaru prevziať, ale v rozpore s Kúpnou zmluvou tak neurobil.

8. KVALITA TOVARU, CHYBY TOVARU A NÁROKY Z NICH VYPLÝVAJÚCE

8.1 Spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. ručí za kvalitu dodaného Tovaru do dátumu spotreby uvedeného na príslušnom výrobku či jeho obale alebo pre príslušný výrobok na Internetových stránkach.

8.2 Zákazník je povinný sa riadiť pokynmi pre nakladanie s Tovarom uvedenými na jeho obale, pripojenom informačnom letáku alebo na Internetovej stránke.

8.3 Podmienkou zodpovednosti spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. za prípadné vady Tovaru je dodržanie (i) týchto VOP, (ii) platných právnych predpisov, (iii) pokynov pre nakladanie s Tovarom uvedených na jeho obale, pripojenom informačnom letáku alebo na Internetovej stránke a (iv) primeraných skladovacích a úžitkových podmienok pre Tovar u Zákazníka. Spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. nezodpovedá za vady na kvalite Tovaru spôsobené porušením povinností Zákazníka podľa týchto VOP, najmä jeho nesprávnym skladovaním či zaobchádzaním s ním.

8.4 Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi, že v čase, keď Zákazník tovar prevzal:

 • má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Zákazník očakával s ohľadom na povahu Tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa Tovar hodí k účelu, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa,
 • Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

8.5 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia Tovaru Zákazníkom, má sa za to, že Tovar bol vadný už pri prevzatí. Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u Tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Zákazníkom, alebo ak vyplýva to z povahy Tovaru.

8.6 V prípade výskytu vady môže Zákazník Predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • výmenu za nový Tovar,
 • opravu Tovaru,
 • primeranú zľavu z Kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.

8.6 Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy:

 • pokiaľ má Tovar podstatnú vadu,
 • pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • pri väčšom počte vád Tovaru.

8.8 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný Zákazníkovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Zákazník požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.

8.9 Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so Zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Zákazník má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle Zákazníka (uplatnenie práva z vadného plnenia) Predávajúcemu.

8.10 Predávajúci písomne ​​informuje Zákazníka o výsledku reklamácie.

8.11 Právo z vadného plnenia Zákazníkovi nepatrí, pokiaľ Zákazník pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ Zákazník vadu sám spôsobil.

8.12 V prípade oprávnenej reklamácie má Zákazník právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže Zákazník u Predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

8.13 Voľbu spôsobu reklamácie má Zákazník.

8.14 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 Zákazník berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť:

 • od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal, a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Pre vylúčenie všetkých pochybností sa ďalej konštatuje, že nemožno vrátiť Tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, Tovar, ktorý je poškodený, nesie znaky používania či je inak znehodnotený alebo ktorého obal je porušený.

9.2 Ak nejde o prípad uvedený zhora v ods. 9.1 tohto článku či o iný prípad, kedy nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Zákazník v súlade s ustanovením čl. 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia Tovaru, a to bez udania dôvodu.

9.3 V prípade, že je predmetom Kúpnej zmluvy niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší.

9.4 Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí Zákazník odoslať vyhlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, to buď elektronicky na adresu: info@bodybe.cz alebo písomnou formou na adresu: BODYBE Europe, s.r.o., K Zastávke 546/22a, 503 41 Hradec Králové.

9.5 Zákazník, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť Predávajúcemu Tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu. Zákazník znáša náklady spojené s vrátením Tovaru Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď Tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

9.6 Ak odstúpi Zákazník od zmluvy, vráti mu Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti Zákazníkovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým Zákazník súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

9.7 Ak Zákazník zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania Tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Zákazníkovi náklady na dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru.

9.8 Ak odstúpi Zákazník od Kúpnej zmluvy, nie je Predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Zákazníkovi skôr, ako mu Zákazník Tovar odovzdá alebo preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal.

9.9 Tovar musí vrátiť Zákazník Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na Tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Zákazníka na vrátenie Kúpnej ceny.

9.10 Pre vylúčenie všetkých pochybností a nejasností Zákazník berie na vedomie, že v prípade vrátenia Tovaru podľa tohto článku je z hľadiska vrátenia Kúpnej ceny tovaru Zákazníkovi rozhodná Kúpna cena, ktorú Zákazník uhradil v okamihu úhrady Kúpnej ceny vráteného Tovaru.

9.11 Ustanovením tohto článku nie sú dotknuté akékoľvek práva a povinnosti Zákazníka, ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo VOP vo vzťahu k uplatneniu práv Zákazníka zo zodpovednosti za vady Tovaru (reklamácia vadného tovaru).

9.12 Do doby prevzatia Tovaru Zákazníkom je spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. oprávnená kedykoľvek od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. Kúpnu cenu Zákazníkovi bez zbytočného odkladu, bezhotovostným prevodom na bankový účet určený Zákazníkom.

9.13 Ak je spoločne s Tovarom Zákazníkovi poskytnutý aj darček, je darovacia zmluva medzi spoločnosťou BODYBE Europe, s.r.o. a Zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy Zákazníkom, stráca darovacia zmluva účinnosť a Zákazník je povinný spolu s Tovarom spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. vrátiť aj poskytnutý darček.

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

10.1 Vlastníkom a prevádzkovateľom Internetovej stránky je spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o., ktorá je v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov, oprávnená vykonávať majetkové práva k Internetovej stránke. Spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. svedčia všetky autorské práva k vlastnému obsahu, a to vrátane vizualizácie a dizajnu Internetovej stránky, všetkých vyobrazení na tejto Internetovej stránke, ako aj k databázam na Internetovej stránke.

10.2 Každý, kto navštívi Internetovú stránku je užívateľom tejto Internetovej stránky (ďalej len „Užívateľ“) a je povinný sa pri jej používaní riadiť platnými právnymi predpismi a rozhodnutiami orgánov štátnej správy, konať v súlade s dobrými mravmi a týmito VOP, nepoškodzovať dobré meno a práva spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. ani práva ostatných Užívateľov.

10.3 Užívateľ sa zaväzuje, že najmä nebude:

 • užívať ako celok, tak aj jednotlivé súčasti Internetovej stránky inak, než pre vlastnú potrebu, tj najmä nebude nad rámec svojej potreby kopírovať, sťahovať a šíriť jej obsah;
 • zasahovať iným Užívateľom do užívania Internetovej stránky a akýmkoľvek spôsobom im v použití Internetovej stránky brániť;
 • zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. do obsahu či technickej podstaty Internetové stránky;
 • zasahovať do bezpečnosti Internetové stránky;
 • využívať Internetovú stránku pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ, zasielať na túto Internetovú stránku vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy;
 • zasielať na Internetovú stránku správy obsahujúce vírusy, alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvárať falošné správy (fake) za účelom falšovania identity Užívateľa, či pokúšať sa preniknúť na účet iných Užívateľov.

ZNEUŽITIE SLUŽBY

11.1 Zneužitie Internetovej stránky je zakázané. Za zneužitie Internetovej stránky je považované najmä:

 • šírenie obsahu, ktorý je obťažujúci, hanlivý, proti ľudskej dôstojnosti, diskriminujúci z hľadiska náboženstva, vyznania, farby pleti, rasy alebo pohlavia, ktorý propaguje násilie či akékoľvek ďalšie porušenie či porušovanie sektorových pravidiel;
 • šírenie obsahu, ktorý ohrozuje verejný poriadok alebo oprávnené záujmy iného Zákazníka, Užívateľa či spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o..;
 • získavanie neoprávneného prístupu k iným počítačovým systémom;
 • narušovanie možnosti použitia Internetovej stránky inému Zákazníkovi;
 • porušovanie práv týkajúcich sa použitia verejnej siete elektronických komunikácií;
 • narušovanie alebo prerušovanie sietí alebo internetových stránok spojených s Internetovou stránkou;
 • tvorba, šírenie či skladovanie elektronických kópií dokumentov a materiálov, ktoré sú chránené autorským právom bez predchádzajúceho súhlasu ich vlastníka.

11.2 Spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. je oprávnená závadný obsah z Internetovej stránky odstrániť a požadovať a vymáhať od Užívateľa, ktorý zneužitím Služby alebo Internetovej stránky spôsobil spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. škodu, uhradenie tejto škody v plnej výške. Škodou sa rozumie akákoľvek škoda spôsobená spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. alebo škoda, ktorú voči spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. uplatnili tretie osoby, ktorým v dôsledku zneužitia Služby či Internetovej stránky Užívateľom vznikla škoda. Škodou sa rozumie ako priama škoda, tak akékoľvek nevyhnutne vynaložené náklady a náklady spojené s uplatnením práva na náhradu škody a odstránenie závadného stavu, ktorý zneužitím Služby alebo Internetovej stránky vznikol. Za škodu sa považuje aj peňažná pokuta, ktorú príslušný správny orgán udelil spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. za porušenie právnych predpisov ako dôsledok zneužitia Služby alebo Internetovej stránky Užívateľom.

11.3 Spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. nenesie zodpovednosť najmä za:

 • obsah internetových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom Internetovej stránky, odkazy na stránky tretích osôb umiestnené na Internetovej stránke, reklamu, prípadne inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom Internetovej stránky;
 • obsah umiestnený na Internetovú stránku bez jej súhlasu a vedomia, ak pre spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. nie je technicky možné a ekonomicky únosné jeho umiestneniu a užívaniu zabrániť;
 • nekompatibilitu Internetové stránky s koncovým zariadením a/alebo softvérom Zákazníka alebo s jeho pripojením k sieti elektronických komunikácií;
 • technické ťažkosti, vrátane chýb a výpadkov spojenia s Internetovou stránkou.

11.4 Ustanoveniami tohto článku nie je dotknutá zodpovednosť spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. za vady produktov, ktoré prostredníctvom dopytu Služby Zákazník nakúpil v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

12.1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

12.2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

12.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1 Za účelom realizácie Kúpnej zmluvy bude spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. spracovávať osobné údaje Zákazníka v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“), a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v https://www.bodybe.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Tieto VOP upravujú podmienky kúpy a predaja tovaru v Internetovom obchode a okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy so Zákazníkom sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

15.2 VOP aj Kúpna zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom a na riešenie sporov v súvislosti s predajom tovaru v Internetovom obchode sú príslušné vecne a miestne príslušné súdy SR.

15.3 V prípade rozporu slovenskej a anglickej verzie obsahu VOP alebo Internetovej stránky je rozhodujúca slovenská verzia.

15.4 Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane alebo bude takým uznané, použije sa namiesto takého neplatného ustanovenia, ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia týchto VOP nie je dotknutá platnosť a účinnosť ich ostatných ustanovení.

15.5 Zmeny a doplnky Kúpne zmluvy či týchto VOP vyžadujú písomnú formu. Písomná forma je vyžadovaná aj pre vzdanie sa akéhokoľvek práva či odpustenie akéhokoľvek nároku podľa Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP alebo v súvislosti s nimi.

15.6 Ak spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. v prípade jednotlivého alebo opakovaného porušovania VOP neuplatnila svoje práva, ktoré jej v dôsledku porušenia vznikli, v žiadnom prípade takýto postup nemožno považovať za vzdanie sa práva a neovplyvňuje to práva spoločnosti BODYBE Europe, s.r.o. toto plnenie vymáhať. Ak spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. odpustí porušenie niektorého ustanovenia VOP, nebude to chápané ako odpustenie budúcich porušení týchto ustanovení, ani iných porušení iných ustanovení VOP.

15.7 Spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. nezodpovedá za porušenie týchto VOP, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek zmeniť VOP, pričom nové znenie VOP je účinné okamihom ich zverejnenia na Internetovej stránke. Má sa za to, že Zákazník, ktorý objednáva tovar prostredníctvom Internetového obchodu po tom, čo zmena VOP nadobudla účinnosť, s novým znením VOP súhlasí.

15.8 Spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaná žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

15.9 Zákazník týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Spoločnosť BODYBE Europe, s.r.o. je oprávnená predaj Tovaru v Internetovom obchode či poskytovanie Služby kedykoľvek ukončiť či prerušiť.