To najdôležitejšie z VOP:

  • Doprava ZADARMO pri nákupe nad 42€
  • Zľavové kódy nejdú kombinovať
  • Doba doručenia v košíku je orientačné, rozhodujúce sú informácie v e-maile
  • Peniaze vám prídu na účet do 14 dní od riadneho vrátenia tovaru
  • Keď svoju objednávku necháte nevyzdvihnutú, nabudúce už vás poprosíme o platbu vopred
  • GDPR: Vaše osobné údaje budú spracované v súlade so zásadami zohľadňujúcimi požiadavky GDPR legislatívy

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 V súlade s ustanovením §1751 ods.1 zák. č. 89/2012 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení vydáva spoločnosť LUFIA GROUP s.r.o. tieto obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi:

LUFIA GROUP s.r.o., Na okruhu 488/27, 14200 Praha – Písnice, IČO: 24226106, info@bodybe.sk, +420 777 214 314, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 190439 C, (ďalej len predávajúci) na strane jednej a kupujúcim na strane druhej.

1.2 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho umiestneného na internetovej adrese www.bodybe.sk (ďalej len eshop).

1.3 Ak je kupujúcim spotrebiteľ podľa § 419 zák. 89/2012 Zb. riadia sa vzťahy neupravené týmito zmluvnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb. Jedná Ak kupujúci pri objednávaní / nákupe tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, riadia sa vzťahy týmito zmluvnými podmienkami neupravené zákonom č. 89/2012 Zb. pričom sa neužijú ustanovenia § 2158 – § 2174.

1.4 Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s úplným znením týchto zmluvných podmienok, že rozumie všetkým jej ustanoveniam a že s nimi v plnej miere súhlasí.

1.5 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť znenie týchto obchodných podmienok. Kupujúci je viazaný znením zmluvných podmienok aktuálnym v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci vybraním tovar z ponuky predávajúceho a jeho následným objednaním (prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára) podáva predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá okamihom akceptácie tohto návrhu, teda potvrdením objednávky zo strany predávajúceho odoslaným na emailovú adresu kupujúceho. V prípade, že k takémuto potvrdenie zo strany predávajúceho nedôjde, má sa za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá.

2.2 Objednávkový formulár obsahuje najmä označenie tovaru, cenu tovaru, spôsob a cenu dopravy tovaru a priestor pre vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho.

2.3 Identifikačné údaje kupujúceho sú najmä jeho meno a priezvisko prípadne názov obchodnej firmy, bydlisko alebo sídlo, dátum narodenia či IČ, ďalej potom emailová adresa, kontaktný telefón, prípadne doručovacia adresa.

2.4 Cena všetkého tovar ponúkaný na eshope predávajúceho je uvádzaná vrátane DPH aj všetkých poplatkov s predajom súvisiacich (s výnimkou ceny za poštovné a balné, ktorá je uvedená samostatne). Cena tovaru je platná po dobu jej zverejnenia v eshope predávajúceho.

2.5 Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých náležitostí objednávkového formulára, vrátane súhlasu so znením týchto obchodných podmienok.

2.6 Kupujúci je uzrozumený s tým, že predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu na všetok tovar uvedený v eshope predávajúceho, tj. Že vystavenie tovaru v eshope predávajúceho nie je ponukou na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 obč. zák.

2.7 Všetky skutočnosti uvádzané kupujúcim do poznámky v objednávkovom formulári sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade súhlasu predávajúceho s nimi, v prípade jeho nesúhlasu sa má za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá. Rovnako v prípade nemožnosti predávajúceho splniť akúkoľvek požiadavku kupujúceho vyjadrený v objednávke, zašle predávajúci kupujúcemu nový návrh objednávky s požiadavkou na jeho vyjadrenia sa k nej. Kúpna zmluva je v tomto okamihu uzavretá odoslaním tejto novej objednávky kupujúcim predávajúcemu a jej následným potvrdením predávajúcim.

2.8 Predávajúci je oprávnený pri okolnostiach hodných zreteľa pred potvrdením objednávky a teda uzatvorením kúpnej zmluvy požiadať kupujúceho o telefonickej či písomné potvrdenie jeho objednávky.

2.9 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v prospektoch a iných písomnostiach predajcu udávané výrobcom sa môžu líšiť od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť za tento tovar predávajúcemu zaplatiť dohodnutú cenu.

3.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

3.3 V prípade, že je potrebné z dôvodov na strane kupujúceho, dodávať tovar inak, než bolo v zmluve dohodnuté, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom všetky náklady s týmto doručením spojené.

3.4 Predávajúci má právo na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej poštovnému a balnému za cestu tam a späť.

3.5 V prípade, že sa predávajúcemu vráti objednaná zásielka z dôvodu nevyzdvihnuté zásielky bez udania dôvodu kupujúcim. Je kupujúci povinný uhradiť sumu 6 € na účet 281543465/0300 pod VS: číslo objednávky. V prípade že tak kupujúci neurobí do 7 dní, bude po ňom táto dlžná čiastka súdne domáhať.

4. Odstúpenie od zmluvy

4.1 V súlade s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupujúci právo v lehote 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.2 Kupujúci k odstúpeniu od zmluvy môže využiť písomnej žiadosti a to formou elektronickou či písomnou na príslušnú adresu predávajúceho (info@bodybe.sk alebo písomnou formou na adresu LUFIA GROUP s.r.o. – BODYBE, K Zastávce 546/22a
503 41 Hradec Králové, Česká republika).

4.3 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, odošle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal.

4.4 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania , ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania predávajúcim ponúkaný).

4.5 Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.6 Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie v plnej výške kupujúci.

4.7 Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

4.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Zb.

4.9 Predávajúci je oprávnený, do doby prevzatia tovaru kupujúcim, odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade okolností znemožňujúcich mu dodania objednaného tovaru kupujúcemu.

5. Platobné podmienky a prechod vlastníckeho práva

5.1 Kupujúci nie je povinný hradiť predávajúcemu zálohu na objednaný tovar, s výnimkou prípadov výslovne v objednávke dohodnutých.

5.2 Tovar bude kupujúcemu dodaný / odovzdaný až po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie. Kúpna cena je splatná v okamihu prevzatia tovaru. V prípade bezhotovostnej platby na účet predávajúceho je kúpna cena splatná do 14 dní po uzavretí zmluvy.

5.3 K prechodu vlastníckeho práva k objednanému tovaru z predávajúceho na kupujúceho dochádza až úplným uhradením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie.

5.4 Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zaslania daňového dokladu v elektronickej podobe (namiesto dokladu v písomnej forme) na jeho emailovú adresu.

6. Práva z chybného plnenia a záruka za akosť
6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa práv z chybného plnenia sú upravené zákonom č. 89/2012 Zb., Konkrétne v jeho ustanovenia § 2099 – § 2112

6.2 Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci, alebo na odstránenie vady opravou veci alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.

6.3 Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.4 Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5 Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

7.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako “osobné údaje”).

7.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

7.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

7.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

7.6 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.8 V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl.7.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

7.1.1 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

7.1.2 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

7.9 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

8. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

8.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

8.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

9. Záverečné dojednania

9.1 Všetky vzťahy týmito zmluvnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

9.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bude označené nezákonné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť respektíve účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

9.3 Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim obsiahnutá v kúpnej zmluve, majú prednosť pred ustanoveniami týchto zmluvných podmienok, s ktorými sú v rozpore.